Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door een of meerdere vennootschappen van De Ploegmakers Groep, te weten:

 • Ploegmakers Groep / P.M.A. Rips B.V. (KvK 17088343);
 • Ploegmakers Beheer B.V. (KvK 17090277);
 • Ploegmakers Materieel B.V. (KvK 66744954);
 • Ploegmakers Personeelsdiensten B.V. (KvK 67626033);
 • Ploegmakers Loonwerk B.V. (KvK 12059961);
 • Ploegmakers Agro B.V. (KvK 56277989);
 • Ploegmakers GGI B.V. (KvK 12059960);

Hierna (gezamenlijk) te noemen: De Ploegmakers Groep, gevestigd te 5764 RE De Rips aan de Burgemeester van de Wildenberglaan 46A.

Artikel 2. Persoonsgegevens

De Ploegmakers Groep kan persoonsgegevens van jou(w) (bedrijf) verwerken, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam contactpersoon;
 • Naam bedrijf;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Artikel 3. Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door jou om verzocht wordt;
 • Schriftelijke benadering (per e-mail / post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
 • Verzenden van nieuwsbrief bij inschrijving daarvoor;
 • Uitvoeren van een overeenkomst;
 • Bezorgen van producten

De Ploegmakers Groep verwerkt gegevens op basis van de grondslagen “Uitvoering Overeenkomst” of “Toestemming door betrokkene”.Artikel 4. BewaartermijnDe Ploegmakers Groep zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Ploegmakers Groep zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 5. Delen met derden

De Ploegmakers Groep verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jou gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Ploegmakers Groep blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Artikel 6. Beveiliging

De Ploegmakers Groep neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en / of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij De Ploegmakers Groep. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je ook een afspraak te maken bij De Ploegmakers Groep. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Nieuwsbrief en aanbiedingen

Indien relevant worden er door ons nieuwsbrieven gestuurd. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit bij ons kenbaar maken.

Artikel 9. Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aldus opgemaakt en getekend te De Rips op 24 mei 2018. De Ploegmakers Groep